Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. Tamam


Gümrük Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik


10.12.2020 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; söz konusu yönetmeliğin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,”

Değişiklikle birlikte 01.01.2021'den itibaren, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi ile gerçekleştirilecek ithalatta “Bilge sisteminin tarife modülü kullanılarak gümrük beyannamesinin tescili öncesinde menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceğinin görülebilmesine son verilecektir. Ancak  1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı hükümlerine göre, beyannamede eşyanın menşeinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde beyan edilmesi, beyanname ekinde yer alan belgelerde eşyanın menşeinin ne olduğunun mutlaka yer alması önem arz edecektir. Gümrük idareleri ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkuların bulunması durumunda menşe şahadetnamesi veya eşyanın menşeini kanıtlayıcı diğer belgeleri yükümlülerden talep edebileceklerdir. 

Söz konusu maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir. 

MADDE 205 –…

(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

“ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

menşe şahadetnamesi aranmaz…”

1/95 Ortaklık Konseyi Kararı

Madde 47

Önceki maddelerde öngörülen ticaret politikası önlemlerine tabi tutulan ürünlerin ithaliyle ilgili işlemlerin tamamlanması sırasında ithalatçı Devlet'in mercileri ithalatçıdan gümrük beyannamesinde söz konusu ürünlerin menşeini göstermesini ister.

Ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar istenebilir.

İlgili resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız